Omistajalle 5 vinkkiä hallituksen muodostamiseen

Monesti ongelma on se, ettei hallitustyötä oteta vakavasti. Sillä ei nähdä olevan hyötyä. Kun yritys haluaa kasvaa, fiksu omistaja ymmärtää, miten hallitusta voi hyödyntää yrityksen menestyksessä.

Vuosien varrella olen toiminut esimerkiksi yritysrahoittajan sekä  viestinnän, markkinoinnin ja taloushallinnon johtotehtävissä ja toimitusjohtajana.

Yritysjohdon silmälasit päässä olen ollut kehittämässä toimintaa esim. YIT:ssä, Ilmarisessa, Suomen Tekstiili & Muoti ry:ssä sekä Lentekissä Pietarissa. Hallituskokemusta on kertynyt esim. Firassa, Kalevala Korussa, Ortonissa ja Kotimaa-Yhtiöissä.

Vaikka yritysten toimintakentät vaihtelevat, on hallituksilla myös monia yhteisiä piirteitä ja haasteita. Tässä onkin viisi vinkkiä omistajille, kuinka paras mahdollinen hallitus muodostetaan yrityksestä riippumatta.

1. Valitse hallitukseen tilanteeseen paras osaaminen

Suomalaisia pörssiyrityksiä kritisoidaan siitä, että hyvä veli -verkostojen myötä samat kaverit päätyvät istumaan ristiin yritysten hallituksiin. Näin ei tietenkään saa olla.

Kun yhtiön tulevaisuuden tavoitteet on kartoitettu, omistajien tulee arvioida, millaisia osaamista hallituksessa tarvitaan yrityksen eri kehitysvaiheissa. Sen pohjalta haetaan hallitukseen henkilöitä, joilla on osaamista tarvittavilta osa-alueilta, ja jotka pystyvät viemään yritystä eteenpäin. Tähän kannattaa panostaa samalla vakavuudella kuin muihinkin yrityksen avainhenkilöiden rekrytointiin.  

Hallituksen kokoonpanoa on hyvä kehittää systemaattisesti vaiheittain.  Näin pidetään huolta siitä, että hallituksen osaamisen uudistuu yrityksen tarpeen mukaan.  Jatkuvuus ja uudistaminen on hyvä pitää tasapainossa.

2. Hae hallitukseen monimuotoisuutta

Jotta yritys kasvaa myös tulevaisuudessa, pitää hallituksesta löytyä osaamista yrityksen liiketoiminnan menestyksen kannalta tärkeiltä osa-alueilta, vaikkapa  toimialasta, yrityksen toimintakenttään vaikuttavista muutostekijöistä, asiakkuuksien johtamisesta, teknologioiden hyödyntämisestä, brändin rakentamisesta, rahoituksesta ja vastuullisuudesta.

Eri alojen ammattilaiset tuovat uusia näkökulmia hallitukseen ja osaavat tukea ja haastaa toimivaa johtoa erilaisissa asioissa.  Kun johto esittää investointipäätöksiä, hallituksen tehtävä on punnita esityksen takana olevia argumentteja. Miksi päädyttiin juuri tähän vaihtoehtoon, ja mitä muita vaihtoehtoja oli ehdolla? Jos kaikki hallituksen jäsenet ovat samanikäisiä insinöörejä, on aika todennäköistä, että näkökulmat ovat samantyyppisiä.

Monialaisuudella varmistetaan, että hallituksessa on hyvä kuva siitä, miltä toimintakenttä nyt ja tulevaisuudessa näyttää. Maailma muuttuu nyt niin nopeasti, että hallitukseen tarvitaan niitä, joilla on uuden maailman osaamista ja ymmärrystä.

Onkin hyvä, jos hallituksesta löytyy erilaisia näkökantoja, koulutustaustoja, sukupuolia ja ikäryhmiä, jotka auttavat tämän kuvan rakentamisessa. Myös on hyvä miettiä, missä vaiheessa tarvitaan kansainvälistä osaamista.  

3. Suuntaa katse tulevaisuuteen

Perinteisen hallitustyön ongelma on se, että jumiudutaan liikaa nykytilanteeseen ja menneiden kuukausien numeroihin. Katsotaan peruutuspeiliin. Nämäkin asiat pitää hoitaa, mutta niin, etteivät ne vie liikaa tilaa hallituksen agendasta.

Hedelmällisintä hallitustyö on silloin, kun jokainen hallituksen kokous tähtää myös yrityksen tulevaisuuden rakentamiseen. Sille pitääkin varata riittävästi kokouksen esityslistalla aikaa.

Hallituksen yksi tärkein tehtävä on auttaa toimivaa johtoa yrityksen menestysreseptin ja strategian rakentamisessa. Perinteisesti yrityksen strategia on suoraviivainen suunnitelma, joka muotoillaan useiksi vuosiksi kerrallaan. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi on nimetty tarkasti etukäteen. Mutta kehotan erityisesti nopeasti kehittyviä yrityksiä uudenlaiseen strategiatyöhön.

Strategian luomista sumuisessa tulevaisuudessa voi verrata kompassin avulla tunturissa suunnistamiseen. Tiimi katsoo kompassia, ja yrittää ennakoida säätä ja tuulten suuntaa ja voimaa.

Yhteinen käsitys huipun suunnasta on tärkeä. Reiteistä ja keinoista keskustellaan kaiken aikaa, ja välillä kinataankin. Yrityksessä huippu voi olla iso kuva maailman muutoksesta, jota yritys haluaa viedä eteen päin.

4. Valitse puheenjohtajaksi valmentaja

Puheenjohtajalla on valtava merkitys hallitustyön kannalta. Hyvä puheenjohtaja on valmentaja niin toimivalle johdolle kuin hallituksellekin. Hyvää työskentelyilmapiiriä luomalla hän saa parhaan mahdollisen irti hallituksen työstä.

Vanhan liiton puheenjohtaja näkee, että hänen tehtävänsä on johtaa keskustelua esityslistan mukaisesti. Uuden liiton puheenjohtaja taas varmistaa, että hallitus pystyy toimimaan yhtenä tiiminä yrityksen edun nimissä.

Parhaimmassa tapauksessa hallitus toimii aidosti tiiminä yhdessä keskustellen, pohtien ja sparraten. Puheenjohtajalla on suuri merkitys siinä, onko hallitustyöskentely avointa vai ei. Hänen tehtävänsä on  varmistaa, että työskentely on osallistavaa ja sekä introverttien että ekstroverttien näkökulmat tulevat esille.

Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisellä yhteistyöllä on todella suuri merkitys hallitustyön onnistumiseen. Yhdessä puheenjohtaja ja toimitusjohtaja rakentavat hallituksen kokouksen esityslistan ja valmistelevat kokouksessa käsiteltävät asiat. Kun pohjatyö on kunnossa, on hallituksenkin työ sujuvampaa.

Jos puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö ei toimi, ei toimi hallitustyöskentelykään. Pahimmillaan toimitusjohtaja näkee hallituksen pakollisena pahana, jolloin hallitukselle annettava informaatio suodatetaan tarkoitushakuisesti. Tällöin usein on joku muukin asia yrityksen johtamisessa  pielesssä. Ja siihen pitää hallituksen puuttua.

5. Tiivistä omistajien, hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä dialogin avulla

Menestyvä yritys tarvitsee hyviä omistajia, näkemyksellistä hallitusta ja taitavaa johtoa. Useimmissa yrityksissä on haasteena kuitenkin näiden toimijoiden välisen dialogin ylläpitäminen.

On tärkeää kartoittaa, onko näillä kolmella toimielimellä sama näkemys yrityksen tulevaisuudesta. Jos yhteistä näkemystä ei ole, on hyvä miettiä, mistä näkemyserot johtuvat. Kun on yhteinen visio tulevaisuudesta, on helpompi yhdessä miettiä, millä keinoilla sinne päästään.

Yrityksen organisaation ja hallituksen välistä yhteistyötä voi kehittää käyttämällä pidempiaikaisten valiokuntien rinnalla tai sijaan  ad hoc työryhmiä erilaisissa yrityksen strategisissa projekteissa. Näin voidaan osallistaa sekä hallituksen että johdon jäseniä.  Tämä tuo hallituksen ja organisaation lähemmäs toisiaan.

Samalla on tärkeää ymmärtää, miten eri toimijoiden päätöksentekoroolit ja vastuut eroavat toisistaan. Vaikka eri ryhmissä valmistellaan, hallitus päättää sille kuuluvista asioista ja johto omistaan. Hallituksen jäsenet voivat auttaa  osaamisellaan ja verkostoillaan, mutta eivät saa sotkea päätöksentekorakennetta. Uuden roolin  joutuu opettelemaan myös kasvuyrittäjä siirtyessään ennen pitkää omistajan rooliin.   

Satu Mehtälä
Kehittäjä, hallitusammattilainen ja Ratkaisutoimisto Seedin Senior Advisor