PK-yrityksen verosuunnittelu

PK-yrityksen verosuunnittelu on aihepiiriltään varsin ajankohtainen ottaen huomioon sen, että pienten ja keskisuurten yritysten määrä alati kasvaa Suomessa. Kuitenkin PK-yrityksissä, varsinkin yhden hengen osakeyhtiöissä, verosuunnitteluun ei yleensä panosteta erityisen paljon siitä huolimatta, että myös pienemmissä PK-yrityksissä on tiettyjä mahdollisuuksia verosuunnitteluun.

Tässä artikkelissa pyrimme tuomaan esiin ne kokonaisuudet, joiden avulla myöskin pienempi PK-yritys voi pyrkiä optimoimaan lopullisen verorasituksensa.

PK-yritykselle olennaiset aspektit liittyen mahdolliseen verosuunnitteluun voidaan karkeasti jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

1) verosuunnittelu varsinaisen tilikauden aikana

2) verosuunnittelu tilinpäätöshetkellä

3) verosuunnittelu erityisjärjestelyissä

Verosuunnittelu varsinaisen tilikauden aikana

Verosuunnittelulla varsinaisen tilikauden aikana tarkoitetaan lähinnä PK-yrityksen sekä sen omistajayrittäjän suunnitelmallisia toimia tilikauden aikana. Useimmiten pääasiallisena tavoitteena on PK-yrityksen nettovarallisuuden kasvattaminen, jolla taas pyritään vaikuttamaan voitonjakoon osinkojen muodossa. PK-yrityksen nettovarallisuushan on avainasemassa määriteltäessä osingonjaon lopullisia verorasituksia ja mitä suurempi nettovarallisuus PK-yrityksellä on, sitä suuremman määrän osinkoa omistajayrittäjä voi nostaa mahdollisimman matalalla osinkoverorasituksella. Eräs varteenotettava keino nostaa PK-yrityksen nettovarallisuutta tilikauden aikana on omien toimitilojen ostaminen, jolloin toimitiloilla voi olla huomattavakin vaikutus nettovarallisuuteen.

Usein myös pienemmissä PK-yrityksissä tulee harkittavaksi se, kannattaako omistajayrittäjän maksaa itselleen palkkaa, taikka kannattaako omistajayrittäjän nostaa ainoastaan osinkoa PK-yrityksestä. Useimmiten nyrkkisääntönä voidaan esittää, että omistajayrittäjän kannattaa nostaa kohtuullinen palkka siten, että veroaste nousee 25-26 % välille, jonka jälkeen loppuosa tuloista nostetaan huojennettujen osinkojen muodossa.

Mikäli PK-yrityksessä on kyse konsernista, avautuu myös muita verosuunnittelumahdollisuuksia tilikauden aikana, kuten esimerkiksi erinäiset konserniavustukset ja voitonjaot. Konserniavustuksien ja voitonjakojen avulla voitollisen konserniyhtiön (esim. tytäryhtiö) tuloksesta voidaan siirtää osa voitoista samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön (esim. emoyhtiö).

Asiantuntijoiden-parhaat-vinkit-yrittajyyden-ja-omistajuuden-murroskohtiin

Verosuunnittelu tilinpäätöshetkellä

PK-yrityksen verosuunnittelu tilinpäätöshetkellä taas on se klassinen elementti, johon yrityksien verosuunnittelu on usein painottunut. Verolainsäädännön kehittymisen myötä yrityksien mahdollisuudet verosuunnitteluun tilinpäätöshetkellä ovat kuitenkin huomattavasti pienentyneet ja pääpainon tulisi nykyään siksi olla tilikauden aikana tapahtuvassa verosuunnittelussa.

PK-yrityksellä on kuitenkin edelleen käytettävissä joitakin vaikuttamismahdollisuuksia tulokseen tilinpäätöshetkellä. Käytännössä tämä tarkoittaa menojen huomioimista ja jaksottamista; tilikauden menoja voidaan käyttää joko tilikauden menona tai aktivoida taseeseen. PK-yrityksellä on myös eräitä vaihtoehtoja liittyen tulojen jaksottamiseen sekä mahdollisuuksia tehdä poistoja käyttöomaisuudesta.

Verosuunnittelu erityisjärjestelyissä

Verosuunnittelulla erityisjärjestelyissä tarkoitetaan verolainsäädännön luomia verosuunnittelumahdollisuuksia liittyen muun muassa yritysjärjestelyihin sekä sukupolvenvaihdoksiin. Verosäännökset elinkeinoverolaissa, tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa ovat tuoneet sen mahdollisuuden, että tietyissä tilanteissa yrityksen osakkeiden luovutukset voivat olla verovapaita. Esimerkki hieman valaisee tätä: tiettyjen edellytysten vallitessa, PK-yritys voi myydä omistamansa käyttöomaisuusosakkeet (esim. tytäryhtiön osakkeet) ilman, että luovutuksesta koituu verorasitteita osakkeet myyvälle PK-yritykselle. Myös muita yritysjärjestelyitä on mahdollista toteuttaa verovapaasti tilanteissa, joissa verolainsäädännön asettamat edellytykset verovapaudelle toteutuvat.

Perintö- ja lahjaverolain myötä myös PK-yrityksen sukupolvenvaihdokset ovat mahdollista suorittaa verovapaasti, tai vähintään hyvinkin kevyellä verorasitteella.

On toki huomioitava, ja vahvasti korostettava, että verosuunnittelumahdollisuudet erityisjärjestelyissä vaativat useimmiten etukäteissuunnittelua. Ennen varsinaista järjestelyn toteuttamista on myös hyvin suositeltavaa ottaa ns. vakuutus järjestelylle, eli hakea ennakkoratkaisua verottajalta järjestelyn verotuksellisista seikoista. Tämän vakuutuksen turvin PK-yritys ja omistajayrittäjä voivat sitten hyvin mielin lähteä toteuttamaan suunniteltua erityisjärjestelyä.

Kiinnostuitko edellä mainitusta? Älä tällöin epäröi ottaa yhteyttä meihin, niin pohdimme yhdessä, miten parhaiten pääsemme sinun ja yrityksesi tavoitteisiin.

Kirjoittaja on Jon Hautamäki, partneri, Nordic Law