Kasvavan PK-yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitus on olennainen osa kaikkien yritysten liiketoimintaa ja etenkin niiden laajentumishankkeita. Vaikkakin viime aikoina keskustelu on keskittynyt startup-yrityksien rahoitukseen ja rahoituksen muotoihin, pätevät samat säännöt myös muihin yrityksiin. Tässä artikkelissa tarkoituksena on lyhyesti esitellä yrityksen rahoituksen pääasialliset muodot, jotka käytännössä jakautuvat oman ja vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti rahoitusta oman pääoman, ts. omien osakkeiden kautta. Tällöin oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen voi muun muassa lukeutua voittovarat, jotka yrityksen osakkeenomistajat, eli omaan pääomaan sijoittaneet henkilöt, ovat päättäneet jättää yritykseen taikka varat, jotka yritys saa maksullisen osakeannin yhteydessä. Yrityksen osakkeenomistajat ovat kuitenkin heikoimmassa asemassa yhtiön mahdollisessa konkurssissa, sillä yhtiön vieraan pääoman rahoittajien (yhtiön velkojien) saatavat maksetaan konkurssipesästä ensin. Tämä johtaa siihen, että konkurssissa osakkeenomistaja usein menettää koko sijoituksensa.

Vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella taas tarkoitetaan rahoitusta velkakirjojen (eli lainojen jne.) kautta, jolloin useimmiten rahoituksen antajana toimivat erinäiset rahoituslaitokset. Lainarahoitus on yleensä korollista, ja se maksetaan lainasopimuksen mukaisesti velkojalle takaisin. Useimmissa vieraan pääoman rahoitusmuodoissa yrityksen on hankittava, eräissä tapauksissa huomattaviakin, vakuuksia luoton saamiseksi. Tämä voi olla etenkin kasvuyrityksille hankalaa, ellei mahdotonta. Vieraan pääoman sijoittajilla on myös yhtiön osakkaita ja välirahoittajia parempi etuoikeus saada varansa yrityksen mahdollisessa konkurssissa.

Välirahoitus on edellä mainittujen rahoitusmuotojen hybridimuoto, johon liittyy piirteitä sekä oman että vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Välirahoitus voi koostua muun muassa seuraavista rahoitusinstrumenteista:

  • Pääomalaina, joka merkitään kirjanpidossa vieraaksi pääomaksi, mutta jota kohdellaan oman pääoman tapaan menetystilanteissa, eli muun muassa konkurssitilanteessa.
  • Vaihtovelkakirjalaina, joka sopii hyvin kasvuyritysten rahoittamiseen. Lainasta tehdään sopimus, jossa määritellään millä ehdoilla lainanantaja voi vaihtaa lainamäärän yhtiön osakkeiksi laina-ajan päätyttyä. Ko. instrumenttia voi hyödyntää etenkin tilanteissa, joissa on hankala määrittää yrityksen arvoa. Tällöin yritys voi kuitenkin nostaa rahoittajalta vaihtovelkakirjalainaa, jonka sijoittaja sittemmin voi vaihtaa osuudeksi yhtiöstä, kun yrityksen arvo on selkeentynyt liiketoiminnan päästyä kasvuvauhtiin. Vaihtomahdollisuuden vuoksi yritys voi myöskin saada lainan normaalia edullisemmalla korolla.
  • Optiolainan taka-ajatuksena on, että sijoittaja saa takaisin sijoittamansa lainapääoman, mutta voi halutessaan merkitä yrityksen osakkeita sovittuun hintaan.
  • Voitto-osuuslainassa sijoittajalle maksettava tuotto taas on sidottu velallisyrityksen tulokseen.
Asiantuntijoiden-parhaat-vinkit-yrittajyyden-ja-omistajuuden-murroskohtiin

Välirahoitus mahdollistaa yrityksen omistusrakenteen säilyttämisen, eli se on yrityksen kannalta osakepääomasijoitusta joustavampi vaihtoehto, mutta ulkopuolisen rahoittajan kannalta se tuo mukanaan huomattavan riskin. Nimittäin jos yritys joutuu konkurssimenettelyyn, tällöin vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaatavat maksetaan konkurssipesästä ennen välirahoitusinstrumentteja. Tämä johtuu juuri siitä tosiseikasta, että välirahoitusinstrumentit ovat luonteeltaan oman pääoman ja vieraan pääoman välimaastossa, jonka johdosta etenkin kasvuvaiheen PK-yrityksille voi olla hankalaa löytää rahoittajaa, joka välirahoituksen avulla rahoittaa yritystä.

Mikäli PK-yrityksen rahoitusjärjestelyt kiinnostavat, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Olemme nimittäin avustaneet useissa rahoitusjärjestelyissä koskien kasvuvaiheessa olevia PK-yrityksiä ja autamme mielellämme myös sinun yritystäsi!

Kirjoittaja on Jon Hautamäki, partneri, Nordic Law